Disclaimer

Toepasbaarheid

Het Enterprise Ambassadors Network Suriname, hierna te noemen “EAN”, statutair gevestigd te Breda, via secretariaat@ent-ambassadorssu.com (tevens houder van de domeinnaamextensie ent-ambassadorssu.com), wijst u als “Bezoeker” nadrukkelijk op het volgende:

Met het bezoeken van websites die openbaar worden gemaakt via de extensie www.ent-ambassadorssu.nl alsmede onder extensie (.com) benaderbaar zijn, gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden.

Informatie en aansprakelijkheid

De gegevens op deze internetsite worden alleen beschikbaar gesteld met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel het Enterprise Ambassadors Network met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies.

De gegevens op deze internetsite kunnen niet worden gezien als een aanbod of een professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. Het Enterprise Ambassadors Network is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

Het Enterprise Ambassadors Network is evenmin aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische berichten, inclusief – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van het niet of verlaat aankomen van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Gerelateerde internetsites

Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van Het Enterprise Ambassadors Network. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Het Enterprise Ambassadors Network. Het Enterprise Ambassadors Network is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie, van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.

Gebruik van informatie en gegevens

Het is gebruikers niet toegestaan de informatie en gegevens van deze internetsite over te nemen voor eigen gebruik door deze te kopiëren, uit te printen of op te slaan. Het is niet toegestaan de verstrekte informatie en gegevens evenals de ontwerpen en symbolen van Het Enterprise Ambassadors Network voor doeleinden waarvoor het ongepast is, of in gevallen waarin de kans bestaat dat er misverstanden over de oorsprong kunnen ontstaan, dan wel in gevallen waarin men doet voorkomen dat het door Het Enterprise Ambassadors Network is geautoriseerd.

De auteursrechten van al het fotomateriaal op de website komen toe aan de fotografen. Toestemming voor elk gebruik van fotomateriaal op de site kan worden verkregen via het secretariaat dan wel via de fotografen.

Elk ander gebruik van deze website zoals commercieel gebruik, reproductie van multimedia-informatie (geluid, beelden, software) op deze site of het gebruiken van (een deel van) deze website van Het Enterprise Ambassadors Network op een andere website, is verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Het Enterprise Ambassadors Network.

Indien u vragen heeft over deze verklaring ten aanzien van het gebruik van de informatie en de gegevens op deze website, kunt u contact met ons opnemen.