Privacy

Uw Privacy

INLEIDING

Het Enterprise Ambassadors Network Suriname (EAN) verleent Internationaal voornamelijk diensten aan leden van het Enterprise Ambassadors Network.

Ter uitvoering van haar voornoemde diensten voert EAN een financiƫle- en ledenadministratie en verschaft zij informatie via diverse media. Dit privacy statement is voornamelijk gericht op de diensten die EAN online verricht en/of aanbiedt.

Op sommige plaatsen biedt deze website informatie en communicatiediensten aan voor een beter contact met leden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en publieke instellingen, overheden. Door het mogelijk maken van deze diensten wordt een bijdrage geleverd aan (de voorbereiding van) de werkzaamheden van het Enterprise Ambassadors Network.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

In het kader van de door EAN verleende diensten, ontvangt, verzamelt en administreert EAN persoonsgegevens. EAN verklaart dat zij deze persoonsgegevens uitsluitend verzamelt en administreert om uitvoering te geven aan de binnen EAN geldende doelstellingen en het dienaangaande faciliteren van de leden. EAN zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om haar diensten te kunnen verrichten voor de EAN doelstellingen. Daarnaast zal EAN de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor die doelstellingen.

EAN respecteert de privacy van personen wiens persoonsgegevens door haar worden verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens. EAN spant zich er voor in om geldende wettelijke regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet, na te leven.

Op schriftelijk verzoek van een natuurlijk persoon zal EAN door haar geadministreerde persoonsgegevens van verzoeker zo spoedig mogelijk uit haar administratie verwijderen. Voor een wettelijk verzoek tot inzage kan een e-mail worden verzonden naar het e-mail adres secretariaat@ent-ambassadorssu.com. EAN zal binnen vier weken na een dergelijk verzoek reageren en maximaal de wettelijke kostenvergoeding per verzoek in rekening brengen. De termijn van vier weken vangt aan op het moment dat EAN de wettelijke kostenvergoeding heeft ontvangen.

BEVEILIGING

EAN treft organisatorische en technische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens alsmede om misbruik en verlies daarvan te voorkomen.

E-mail

Indien u per e-mail reageert, zal uw informatie alleen worden gebruikt voor een bepaald doel. De informatie zal niet worden hergebruikt voor een onverenigbaar doel. Indien het secretariaat, die de inkomende e-mail beheert, uw vraag niet kan beantwoorden, zal de afdeling uw bericht doorzenden. U ontvangt dan per e-mail bericht welke commissie uw vraag zal beantwoorden.

WIJZIGING

EAN behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen om de conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.